ИЗЈАВА ЗА НЕПРИСТРАСНОСТ
Управителот на МКС ДОО Скопје, го препознава значењето на непристрасноста и можниот судир на интереси до кој може да дојде при спроведување на постапката за сертификација и заради тоа спреведе мерки за спречување на овие појави.

Одлуки
Во насока на очувување на непристрастноста сите одлуки се донесуаат на оснава на објективни докази до кои представниците на МКС ДОО доаѓаат при проверка и на тие одлуки можат да влијаат други интереси и други страни.

Соработници
Во насока на спречување на судир на интереси во постапката на сертификација се ангажираат лица кои на никој начин не можат да ја загрозат непристрасноста со организацијата која се проверува и да не се изложени на било каков притисок кој би можел да има некакво влијание на непристрасноста.

Вработени
Никој од вработените во сертификационото тело МКС ДОО, не нуди консултантски услуги за имплементација на системите за управување.

Комисија
Во насока на обезбедување на непристрасноста, сертификационото тело МКС ДОО именува комисија за обезбедување на непристрасност која ја сочинуваат представници на заинтересирани страни. МКС ДОО ја информира комисијата за сите закани по непристрасноста и советите на комисијата ги зема како обврзувачки.