Фази на процес на сертификација

Перспектива на MQS:

1. Фаза за собирање информации
2. Апликација
3. Сертификационен аудит прва фаза
4. Сертификационен аудит втора фаза
5. Издавање на сертификат
6. Надзорен или ресертификационен аудит

Дополнително на следниот линк:

Proces na sertifikacija – MQS

Сертификација на системи и производи, верификација и валидација.

Перспектива на клиентот:

1. Фаза за собирање информации
2. Фаза за одлуки
3. Фаза за концепт
4. Фаза на имплементација
5. Оперативна фаза
6. Сертификат
7. Понатамошен развој и подобрување

Дополнително на следниот линк:

Proces na sertifikacija – Klient